Jednoduché účtovníctvo Podvojné účtovníctvo
Platca DPH:
 • vedenie účtovných kníh:
  • účtovný denník
  • pokladničná kniha
  • kniha pohľadávok a záväzkov
  • evidencia majetku a odpisov
  • vypracovanie Priznania k dani z pridanej hodnoty
  • vypracovanie Súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
  • vypracovanie Priznania k dani z príjmov právnických osôb
Neplatca DPH: 
 • vedenie účtovných kníh:
  • účtovný denník
  • pokladničná kniha
  • evidencia majetku a odpisov
  • kniha pohľadávok a záväzkov
Platca DPH:
 • vedenie účtovných kníh: 
 • peňažný denník
 • pokladničná kniha
 • kniha pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku a odpisov
 • vypracovanie Priznania k dani z pridanej hodnoty 
 • vypracovanie Súhrnného výkazu k dani z pridanej hodnoty
Neplatca DPH:
 • vedenie účtovných kníh: 
  • peňažný denník
  • pokladničná kniha,
  • kniha pohľadávok a záväzkov
  • evidencia majetku a odpisov
Mzdy a personalistika Dane
 • výpočet mzdy
 • prevodné príkazy na výplatu miezd a odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • vypracovanie a zasielanie kvartálnych výkazov o zrazených a odvedených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 • vypracovanie a zaslanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch
 • tvorba a výpočet sociálneho fondu
 • úkony súvisiace s nástupom zamestnanca do pracovného pomeru až po ukončenie pracovného pomer

 • Fyzická osoba - typ A
 • Fyzická osoba - typ B (prenájom nehnuteľností, paušálne výdavky)
 • Fyzická osoba - typ B (SZČO - daňové priznanie + účtovná závierka)
 • Právnická osoba (+súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky, cash flow)
 • Daň z motorových vozidiel
 • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

Kontaktný formulár